Home

Nieuw

Zoeken

Dienstplicht

Onderdelen

Bataafse Vloot

Waterloo

Brieven

Bronnen

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Overzicht bronnen.

Adressen in Frankrijk

Franse militaire archieven: Archieven van leger en marine:

 • Service historique de l'Armée de Terre, Pavillon du  Roi, Château de Vincennes, 94300 Vincennes.

 • Service historique de la Marine, Pavillon de la Reine, Château de Vincennes, 94300 Vincennes.

Archiefstukken en bewaarplaatsen:

 

Archiefstuk  
 

Bewaarplaats
 

Alfabetische lijst lotelingen

 

gemeente (GA)-event.rijksarchief (RA);
 
Algemene lijst van lotelingen per
arronddissement
niet aangetroffen;
 
Erfenis/boedelscheiding van ouders in
het
geval de militair niet was teruggekeerd
 
RA notarieel archief en RA rechtbank van   van eerste aanleg;
 
Journal du maire GA- event. RA
Correspondentie
 
gemeentearchief;RA archief (onder-) prefect en de archieven van provinciaal bestuur;

 
Trekkingslijst GA- event.RA;
Medaille de St.Hélène
 

lijst met uitsluitend familienaam en voor letter(s) aanwezig in het Museum Kanselarij der Nederlandse Orden, Paleis Het  Loo, Apeldoorn;

Nationale Militie GA- event. RA;
Nummerwisselingscontract RA notarieel archief;
Plaatsvervangingscontract RA archief (onder)-prefect;
Idem met aanvulling daarop RA notarieel archief;
Certificat d'activité de service gemeente- event. RA
Signalement deserteur
 
gemeente- en RA (onder-)prefect;
Vermisten
 

RA archieven provinciaal bestuur eind 1814/begin 1815; NA staatssecretaris van Staat voor de buitenlandsche zaken;
Vonnis diensweigeraar

 
RA archief (onder-) prefect en rechtbank van eerste aanleg;
Nationaal Archief (NA) te Den Haag Inventaris Klapper op de overlijdensacten van; Nederlandse soldaten in Franse krijgsdienst 1792-1815 nummer toegang 2.01.19 inventarisnummer  152;

Zoekwijzer 8 Militaire Dienstplicht; Infoblad 9 toegangen en nadere toegangen van belang bij genealogisch onderzoek in de archieven van het Nationaal Archief vanaf 1795.

 

 

Literatuurlijst:

 • Altena, A.van, De Hollander onder de Fransche cohorten of mijne lotgevallen als conscrit (Dordrecht, 1827);

 • d'Auzon de Boisminart, W.P., Gedenkschrift tijdvak van 1812. De Veldtogt in Rusland ( Den Haag/Amsterdam 1840);

 • Bosscha, Neerlands heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot in deze dagen, dl. II (1834-1856);

 • Bourgogne, Adrien Jean-Baptiste François, De lotgevallen van sergeant Bourgogne, Utrecht, 1912;

 • Colenbrander, H.T. Inlijving en opstand (Amsterdam, 1913);

 • Colenbrander, H.T. (ed), Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 ttot 1840 ('s Gravenhage, 1905-1922);

 • Derix, Jan e.a. Ten oorlog voor Napoleon (Venlo, 1983);

 • Eysten, J., Geschiedenis van de Nederlandsche Pontonniers (Breda, 1908);

 • Geerts, Gérard A, Samenwerking en Confrontatie( Amsterdam, 2002);

 • Gijsberti Hodenpiji, C.F., Mededeelingen over het 2e regiment Hollandsche lansiers der Kei­zerlijke Garde in 1812. In Verzameling van oorspronkelijke Bijdragen door Nederlandsche letterkundigen 1(1899);

 • Geyl, P.C.A., Geschiedenis van de Nederlandse stam (Amsterdam/Antwerpen, 1959);

 • Haak, J. Van lnlijving tot bevrijding. Het Noorden van 1810-1814 in (Nieuwe) Algemene ge­schiedenis der Nederlanden, deel IX 128-160
  ( Zeist etc., 1956);

 • Hattem, Mark van e.a., Voor Napoleon, Hollanders in oorlogstijd
  1792-1815;

 • Herman, H., Onze zeemacht tijdens de Franse overheersing 1810-1814
  ( Den Haag 1923);

 • Homan, Gerlof D., Nederland in de Napoleontische Tijd 1795-1815
  ( Bussum/Deurne, 1978);

 • Jong, Ente Jacobs de, Het verslag van mijn reis naar Abbéville, Tresoa,  toegang 345 nr.685;

 • Joor, Johan, De Adelaar en bet Lam ( Amsterdam, 2000)317~379

 • Kool, A., De Russisebe Veldtocht van 1812 ( Rotterdam, 1912);

 • Moor, J.A,de e.a. Duizend miljoen maal vervloekt land ( Amsterdam, 1991);

 • Naber, J.W.A., Overheersehing en Vrijwording Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk juli 1810-November 1813. (Haarlem 1913(1912);

 • Oegema, Johannes, Dagboek van Jelle Jitses van Noorderdrachten ( z.p., z.j.);

 •  Peeters, K.C., Soldaten van Napoleon ( Antwerpen, 1977);

 • Sabron, F.H.A., Gesehiedenis van bet 33e Regiment Lichte Infanterie (Breda, 1910);

 • Sabron, F.H.A., Gesehiedenis van bet 124e Regiment Infanterie van Linie (Breda, 1910);

 •  Schama, Simon, Patriotten en Bevrijders, Nederlandse vertaling door Ger Groot, (Amsterdam,1989) 706-744;

 •  Terpstra, K. Fryske ramplesanten yn de Frdnske tiid, in It Beaken Jiergong 55/1993/numer 4, 186-200;

 • Uyterschout, 1.L., Beknopt overzicbt van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsgescbiedenis ( Den Haag, 1935/1937);

 • Veeren, W.P.van, Brieven van een Nederlandscb officier uit de jaren 1812-1815, in De Navor­scher LXXXVIII (1939);

 • Wagevier, G.J., Aantekeningen gehouden gedurende mijnenn marsch naar, gevanschap in, en terugreize uit Rusland (Amsterdam, 1820);

 • Walter, J., Dagboek van een soldaat uit bet leger van Napoleon
  ( Amsterdam, 1992);

 • Zamoyski, Adam, 1812 Napoleons fatale veldtocht naar Moskou  (Amsterdwm, 2004).


ILLUSTRATIES
:

Pagina: Inschrijving voor de dienstplicht etc.:

Journal du Maire: ( archief gem.Tytsjerksteradiel); 

Getrokken lot: (Tresoar toegang 8 inv.nr.4022 nr.28;);

Liste Alphabétique  des Conscrits (buitenkant): ( archief gem.Tytsjerksteradiel), idem (binnenkant): ( archief gem.Tytsjerksteradiel);

Oproep van een dienstplichtige zich te melden voor actieve dienst in de Franse krijgsmacht: (Tresoar toegang 16 inv.nr.903 stuk nr.31);

Pagina: Plaatsvervanging en nummerwisseling:

Akte van plaatsvervanging: ( Tresoar toegang 8 inv.nr. 4051-4071 (akten van overeenkomst betreffende plaatsvervanging voor de conscriptie van de klassen 1808-1813).

Pagina: Dienstweigering en desertie:

Vonnis in geval van dienstweigering: (Tresoar toegang 8 )

Signalement van de deserteur Jan Paasman: (Archief gemeente Staphorst).

Pagina: Enkele regimenten van het Franse leger hoofdzakelijk bestaande uit Nederlanders:

Vaandel van het (Hollandse) 124e regiment infanterie: ( Sabron, F.H.A., Geschiedenis van het 124ste Regiment Infanterie van Linie, Breda, 1910);

Inschrijving van Hollandse recruten in een matricule (stamboek): (particulier bezit).

Pagina: Houding van Nederlandse militairen in de legers van Napoleon:

Jager van het 33e regiment lichte infanterie: ( Sabron, F.H.A., Geschiedenis van het 33ste Regiment Lichte Infanterie, Breda, 1910);

Pontonnier: ( Eysten, J. Geschiedenis der Nederlandsche Pioniers, Breda, 1908);

Verdediging van de bruggen over de Berezina door het restant van Hollandse regimenten: ( schilderij J.Hoijnck van Papendrecht, plaat J.W.Wolters Uitgeversmaatschappij NV). 

Pagina: Gewonden: 

Kennisgeving van overlijden in een hospitaal te Dantzig: (Nationaal Archief  Militaire Stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 150 K1 nr.111).
 

BRIEVEN:

Pagina: Overzicht brieven:

Briefhoofd Romke Eelkes Zandstra:  ( Tresoar Archief  345 nr.329);

Yme Harmens Bouma: (Tresoar toegang 16 inv.nr.903 stuk nr.31);

Jan Pieters Booyenga: (particulier bezit);

Tymen Cornelis van Duisen: ( Tresoar toegang 16 inv.nr 820 stuk nr.86);

Jacob Pieters Feddema:  (Tresoar Archief 347 nr.2);

Ente Jacobs de Jong: ( Tresoar Archief 345 nr.685);

Jan Klaassen: (de heer H.A.Post te Nuenen);

Jacob Andeles Palsma: (Tresoar: toegang 348 inv.nr.6274;E7930 Doarpsargyf Wurdum-Swichum: Beskieden Jacob Andeles Palsma 1994)

Jan Jans Posthumus: (Tresoar toegang 16 inv.nr.903 stuk nr.31);

Jan Rienks van der Ley: (Tresoar Archief 332 nrs. 18 en 54);

Jacob Andeles Palsma: (Tresoar: toegang 348 inv.nr.6274; E7930bis Doarpsargyf Wurdum-Swichum: Beskieden Jacob Andeles Palsma, 1994)

Jelle Djurres Radelaar: ( de heer A.Stiksma te Anderen);

Gerke Keimpes Veenstra: (Veenstra's uit Rijperkerk & Tietjerk, Vogelzang J, zp., zj., bldz.31-33 origineel in het bezit van wijlen de heer Pieter Jans Riedstra te Rijperkerk);

Mattheus Hermanus Vermaas: (de heer J.C.Bader Sr. te Harmelen);

Hendrik Beints Vos: ( de heer drs.B.G.Huisman te Joure);

Samuel Izaac de Vries:(Tresoar: toegang 8 inv.nr.445)

Gerben Machiels Wassenaar: (Tresoar Archief 345 nr.366);

Fokke Sybrens Westra: (fam, Overzet te Drogeham);

Romke Eelkes Zandstra: (Tresoar Archief 345 nr.329);

Jacoba Bakker: (particulier bezit);

Drewes Kempes: (particulier bezit).


 

  

 

 

 

 

Tresoar, Leeuwarden