Home

Nieuw

Zoeken

Dienstplicht

Onderdelen

Bataafse Vloot

Waterloo

Brieven

Bronnen

Contact


 

Friezen op de Bataafse Vloot

De in onderstaande lijst genoemde 150 personen waren bestemd als bemanning van de vloot der Bataafse Republiek. Zij werden aangeleverd door steden en grietenijen van Friesland  volgens het decreet van 16 maart 1796 van de Nationale Vergadering van de Representanten van het Volk van Nederland.

De aangemonsterde ontving een premie van de stad of grietenij die hem aangebracht. Niet zeker is of het bemanningslid dat op de lijst voorkomt inderdaad uit Friesland resp. de genoemde stad of grietenij afkomstig is.  

Zij zijn vermoedelijk op of omstreeks 22 mei 1796 in dienst getreden ( zie datum indiensttreding van Jelles, Jochem); 

Mogelijk heeft een groot aantal van hen  deelgenomen aan de Slag bij Kamperduin op 11 oktober 1797 tussen de Bataafse en Engelse vloot voor de kust van Noord-Holland even ten zuiden van de Hondsbosse Zeewering. De Bataafse Vloot leed een smadelijke nederlaag. Een groot deel van de leiding en bemanning van de Bataafse Vloot was ongeoefend. Negen schepen vielen in Engelse handen waaronder het vlaggeschip De Vrijheid met de aanvoerder vice-admiraal De Winter.  In geen enkele oorlog met de Engeland was een Nederlandse admiraal krijgsgevangen gemaakt.

Onder de buitgemaakte schepen was ook het in 1783 voor rekening van de Friese Admiraliteit gebouwde linieschip "Admiraal Tjerck Hiddes de Vries" onder commando van kapitein J.B.Zegers. Dit schip was een zogenaamde tweedekker en voerde tijdens de Slag  bij Kamperduin 68 stukken geschut. Hoe groot de bemanning was is niet bekend. Wellicht tussen 600 en 700 koppen voor een groot deel bestaande uit Friezen.  De Admiraal Tjerck Hiddes de Vries was tijdens de slag het enige schip van de Bataafse vloot dat nog herinnerde aan het roemruchte verleden van Nederland als zeemogendheid. De Slag  bij Kamperduin bevestigde het definitieve einde daarvan. 

Aan beide zijden werden grote verliezen geleden. Van de Bataafse vloot werden 3.774 man gevangen genomen. en bedroeg het aantal gesneuvelde Nederlanders  540.  Een andere bron spreekt van 1000 doden en gekwetsten.

Bron: Tresoar toegang 8 inv.nr.430;

Literatuur:

Jonge, J.C.de, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, deel IV 2e stuk, Den Haag/Amsterdam, 1848 ook deel V 3e druk ( Zwolle 1869);

J.C. Mollema, Geschiedenis van Nederland ter zee, deel 3 (Amsterdam, 1941).
 

De Slag bij Kamperduin 11 oktober 1797.
(Scheepvaartmuseum Amsterdam)

 Zeeslag bij Kamperduin 11 oktober 1797.
 Het linieschip "De Vrijheid" ingesloten door vier
Britse linieschepen ( Marinemuseum)

 

Naam bemanningslid, premie en betrokken stad/ grietenij: 

Aats, Folkert, premie 80 gld. aangebracht door Het Bildt;

Abes, Sipke, premie 80 gld. aangebracht door Haskerland;

Adema, Lambertus Johs.,premie 85 gld. aangebracht door Franeker;

Alberts, Pieter, premie 50 gld. aangebracht door Smallingerland;

Alberts, Wybe, premie 75 gld. aangebracht door Dantumadeel;

Andries, Bouwe, premie 40 gld. aangebracht door Harlingen;

Arjens, Arjen, premie 80 gld. aangebracht door Het Bildt;

Arjens, Jan, premie 80 gld. aangebracht door Het Bildt;

Ates, Dirk, premie 80 gld. aangebracht door Menaldumadeel;

Ates, Reinder, premie 80 gld. aangebracht door Menaldumadeel;

Aukes, Anne, premie 65 gld. aangebracht door Ooststellingwerf;

Aukes, Luitzen, premie 80 gld. aangebracht door Rauwerderhem;

Barrey, Jan, premie 50 gld. aangebracht door Sneek;

Beerends, Gerrit, premie 60 gld. aangebracht door Achtkarspelen;

Beerends, Haye, premie 40 gld. aangebracht door Tietjerksteradeel;

Bekhoff, Kleis Theunis, 80 gld. aangebracht door Aengwirden;

Blume, Frederik Wilhelm, premie 76 gld. aangebracht door Achtkarspelen;

Bloemsma, Ate Wybes, premie 50 gld. aangebracht door Sneek;

Boer, Willem Aukes de, premie 80 gld. aangebracht door Wymbritseradeel;

Boontje, Albert Thomas geb. Oldeboorn 01.07.1778 z.v. Thomas Alberts en Antje Lieuwes; premie

Bootes, Jelle, premie 80 gld. aangebracht door Smallingerland;

Bootes. Sieds, premie 67 gld. aangebracht door Leeuwarderadeel;

Botma, Hessel Johannes geb. ca. 1770 z.v. Johannes Nuttes Botma te Marrum; premie 40 gld. aangebracht door Harlingen;

Bout, Bernardus, premie 80 gld., aangebracht door Harlingen;

Brands, Karst premie 80 gld. aangebracht door Tietjerksteradeel;

Brok, Jan Ottes, premie 73 gld. 10 st., aangebracht door Harlingen;

Bruining, Pieter, premie 80 gld.

Dijk, Oept Bouwes z.v. Bouwe Oepts, kastelein te Poppenwier, premie 80 gld. aangebracht door Leeuarderadeel;

Dirks, Herre, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Dirks, Symon, premie 80 gld. aangebracht door  Menaldumadeel;

Doorn, Hendrik, premie 80 gld., aangebracht door Harlingen;

Douwes, Jan, premie 85 gld. aangebracht door Idaarderadeel;

Douwes, Jan, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen; NB komt tweemaal te Harlingen voor;

Engberts, Jan, premie 80 gld. aangebracht door Weststellingwerf;

Engel, Klaas, premie 80 gld. aangebracht door Workum;

Enno. Johannes van, premie 67 gld. aangebracht door Dokkum;

Vatte, Frederik, premie 30 gld. aangebracht door Leeuwarden;

Veen, Wouter van der, premie 80 gld., aangebracht door Harlingen;

Foekes (Fokkes ?), Wieger, premie 80 gld. aangebracht door Oostdongeradeel;

Folkerts, Jan, premie 80 gld. aangebracht door Schoterland;

Fransen, Pieter, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Fransen, Watze, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Fransen, Wybe, premie 80 gld. aangebracht door Leeuwarden;

Freerks, Sierk, premie 80 gld. aangebracht door Wonseradeel;

Vries, Anne Watzes de, 80 gld. aangebracht door Gaasterland;

Frieses, Jan, premie 85 gld. aangebracht door Idaarderadeel;

Gabes, Wabe, premie 60 gld. aangebracht door Sneek;

Galema, Hendrikus, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Gerrits, Atze, premie 80 gld. aangebracht door Leeuwarden;

Gerrits, Rienk, premie 60 gld. aangebracht door Achtkarspelen;

Goitzes, Pybe, premie 80 gld. aangebracht door Hemelumer Oldephert en Noordwolde;

Haas, Johannes, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Harmens, Harke, premie 67 gld. aangebracht door Leeuwarderadeel;

Harmens, Harmen, premie 60 gld. aangebracht door Bolsward;

Hendriks, Andries, premie 80 gld. aangebracht door Wonseradeel;

Hendriks, Douwe, premie 80 gld. aangebracht door IJlst;

Hendriks, Jarig, premie 60 gld., aangebracht door Harlingen;

Hendriks, Willem, premie 80 gld. aangebracht door Hemelumer Oldephert en Noordwolde;

Haise, Ate Klazes la, woont in 1804 te Sneek gehuwd met Martje Jelles; premie 60 gld. Aangebracht door Sneek; NB familienaam ook geschreven als Lahaese;

Harmens, Ype, premie 80 gld. aangebracht door Bolsward;

Hessels, Pieter, premie 80 gld. aangebracht door Menaldumadeel;

Hyles, Christiaan, premie 80 gld. aangebracht door Haskerland;

Jacobs, Abe, premie 80 gld. aangebracht door Bolsward;

Jacobs, Beerend, premie 60 gld. aangebracht door Weststellingwerf;

Jacobs, Dirk, premie 80 gld aangebract door Het Bildt;

Jacobs, Theunis, premie 80 gld. aangebracht door Workum;

Jacobs, Wijt, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen

Jans, Aan, premie 60 gld. aangebracht door Baarderadeel;

Jans, Douwe, premie 57 gld.18 st., aangebracht door Barradeel;

Jans, Engbert, premie 80 gld. aangebracht door Weststellingwerf;

Jans, Johannes, premie 71 gld. aangebracht door Opsterland;

Jans, Klaas, premie 70 gld. aangebracht door Hindeloopen;

Jans, Meindert, premie 90 gld. aangebracht door Oostdongeradeel;

Jans, Pieter, premie 80 gld. aangebracht door Stavoren;

Jans, Symen, premie 80 gld. aangebracht door Tietjerksteradeel;

Jans, Sytze, premie 70 gld. aangebracht door Bolsward;

Jans, Willem premie 65 gld. aangebracht door Franeker;

Jansen, Jan, premie 55 gld. 15 st., aangebracht door Harlingen;

Jansen, Jan, premie 80 gld. aangebracht door Het Bildt;

Jelles, Jochem geb. Oldeboorn 27.12.1778 z.v.Jelle Jochums (1811: Van Veen) en Jaike Annes; premie 80 gld. aangebracht door Utingeradeel; 22.05.1796 in dienst van de Bataafse Republiek, overlijdt 22.12.1796 op 's lands oorlogschip de "Gelijkheid"( mededelingen van mevr. C.Stolk-van Veen te Benningbroek)

Jelles, Jochum, premie 57 gld. 18 st. aangebracht door Barradeel;

Johannes, Dirk, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Johannes, Jan, premie 60 gld. aangebracht door Barradeel;

Johannes, Jan, premie 77 gld., aangebracht door Ferwerderadeel;

Jong, Wopke Hessels de, premie 80 gld. aangebracht door Wymbritseradeel;

Jurjens, Inse, premie 40 gld. aangebracht door Harlingen;

Jurjens, Jan, premie 50 gld. aangebracht door Harlingen;

Kamp, Boudewijn ten, premie 50 gld. aangebracht door Sloten;

Caspers, Pieter, premie 80 gld. aangebracht door Schoterland;

Kat, Jurriaan Aarendse, premie 80 gld. aangebracht door Lemsterland;

Keeber, Johan, premie 80 gld. aangebracht door Doniawerstal;

Klaases, Dirk, premie 80 gld. aangebracht door Rauwerderhem;

Klaases, Folkert, premie 80 gld. aangebracht door Opsterland;

Klaazes, Pieter, premie 80 gld. aangebracht door Wymbritseradeel;

Klaases, Sybren, premie 80 gld. aangebracht door Leeuwarderadeel;

Klaases, Sipke, premie 80 gld. aangebracht door Menaldumadeel;

Konig, Jan Hendrik, premie 80 gld. aangebracht door Workum;

Cornelis, Jan, premie 30gld.aangebracht door Leeuwarden;

Krim, Christiaan, premie 80 gld. aangebracht door Haskerland;

Krol, Willem, premie 80 gld. aangebracht door Haskerland;

Lammerts, Douwe, premie 80 gld. aangebracht door Tietjerksteradeel;

Lammerts, Hubert, premie 60 gld aangebracht door Sneek;

Lieuwes, Douwe, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Ligtenfoort, Hans Willem, premie 40 gld. aangebracht door Leeuwarden;

Louws, Symen, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Mathijs, Gerrit, premie 51 gld. 10 st., aangebracht door Dokkum;

Meinderts, Hette dp. Wanswerd/Jislum 24.05.1762 z.v. Mendert Ytsens en Aaltje Freriks te Wanswerd; premie 80 gld. aangebracht door Ferwerderadeel;

Mellema, Pieter, premie 25 gld. aangebracht door Sneek;

Minses, Huite, premie 50 gld. aangebracht door Wonseradeel;

Olkerts, Folkert, premie 80 gld. aangebracht door Aengwirden;

Oosten, Johannes van, premie 30 gld. aangebracht door Leeuwarden

Oosterling, Jacob Hendr., premie 80 gld. aangebracht door Leeuwarden

Pas, Andries, premie 40 gld. aangebracht door Harlingen;

Pypinga, Jan Jans, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen

Pieters, Feye, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Pieters, Gerrit, premie 50 gld. aangebracht door Dantumadeel;

Pieters, Herre, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Pieters, Jan, premie 85 gld. aangebracht door Dantumadeel;

Pieters, Jelle, premie 80 gld. aangebracht door Ferwerderadeel;

Pieters, Lieuwe, premie 60 gld. aangebracht door Harlingen;

Pieters, Oebele, premie 55 gld. aangebracht door Dantumadeel;

Pieters, Tjeerd, premie 65 gld. aangebracht door Franeker;

Postma, Jan Janzen, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Reekers, Dirk Alberts, premie 80 gld. aangebracht door Haskerland;

Rietveld, Gerrit, premie 80 gld. aangebracht door Oostdongeradeel;

Riethorst, Sybe, premie 80 gld. aangebracht door Leeuwarden;

Romkes, Rouke, premie 60 gld. aangebracht door Lemsterland;

Rommerts, Gosse afkomstig van Grouw tr. Warstiens 15.05.1808 Trijntje Freerks van Wartena; premie 55 gld. aangebracht door Idaarderadeel;

Ruurds, Tjeerd, premie 70 gld. aangebracht door Baarderadeel;

Saakes, Sjouke, premie 80 gld. aangebracht door Weststellingwerf;

Schaaff, Klaas Johan, premie 80 gld aangebracht door Wymbritseradeel;

Scheltes, Meine, premie 62 gld. 18 st., aangebracht door Barradeel;

Scholten, Willem Jans, premie 80 gld. Aangebracht door Weststellingwerf;

Schotanus, Barre Koerts dp. Sneek 09.12.1768 z.v. Koert Barres Schotanus en Aaltje Jans; premie 60 gld. aangebracht door Harlingen;

Schuuring, Bart, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Seerps, Klaas, premie 40 gld. aangebracht door Harlingen;

Zetstra, Sjouke H., premie 40 gld. aangebracht door Leeuwarden;

Sybes, Pieter, premie 80 gld. aangebracht door Baarderadeel;

Sybes, Symon, premie 80 gld. aangebracht door Leeuwarderadeel;

Sybrens, Jacob premie 55 gld. aangebracht door Idaarderadeel;

Zijlstra, Sybren Jurjens, premie 60 gld. aangebracht door Franekeradeel;

Symons, Jan, premie 50 gld. aangebracht door Harlingen;

Sjoerds, Bartle, premie 35 gld. aangebracht door Tietjerksteradeel;

Sjoerds, Fokke, premie 75 gld. aangebracht door Harlingen;

Sjoerds, Otte, premie 72 gld. 3 st. aangebracht door Doniawerstal;

Sjoukes, Jan, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Sjoukes, Taeke, premie 50 gld. aangebracht door Franeker;

Sluiter, Jan Hendriks aangebracht door Haskerland met aantekening: gedemitt. ( ontslagen);

Stiens, Hendrik, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Stipler, Hendr. Christ., 80 gld. aangebracht door Achtkarspelen;

Stroubenroug (?), Jurjen, premie 80 gld. aangebracht door Hindeloopen;

Sudingh, Pieter, premie 60 gld. aangebracht door Achtkarspelen;

Zwaagman, Beerend Hermanus, z.v. Hermanus Zwaagman en Geeske Christiaans; premie 65 gld. aangebracht door Dantumadeel;

Zwaagmans, Christiaan Hermanus z.v. Hermanus Zwaagman en Geeske Christiaans., premie 85 gld. aangebracht door Dantumadeel;

Taekes, Taeke, premie 40 gld. aangebracht door Harlingen;

Swanenberg, Aldert Jans geb.Rinsumageest 21.09.1782 z.v. Jan Alderts Swanenberg en Trijntje Pieters; premie 55 gld. aangebracht door Dantumadeel;

Thijssen, Lubbert, premie 80 gld. aangebracht door Stavoren;

Tjebbes, Eite, premie 76 gld. aangebracht door Opsterland;

Tjepkes, Paulus, mogeijk geb. Nes (Ameland) 17.06.1760 z.v. Paulus Hendriks en Mattje Tjepkes, premie 70 gld. aangebracht door Rauwerderhem;

Tjerks, Lieuwe, premie 60 gld. aangebracht door Franekeradeel;

Tjerks, Wytze, premie 60 gld. aangebracht door Franekeradeel;

Theunissen, Cornelis, premie 80 gld. aangebracht door Schiermonnikoog;

Uting, Jacobus, premie 30 gld. aangebracht door Leeuwarden;

Wagenaar, Schelte S., premie 63 gld. aangebracht door Smallingerland;

Wal, Johannes Jans van der, premie 80 gld. aangebracht door Wymbritseradeel;

Walrave, Jan, premie 80 gld aangebracht door Harlingen;

Wiebes, Jan, premie 80 gld. aangebracht door Harlingen;

Wybes, Watze, premie 80 gld. aangebracht door Rauwerderhem;

Wytzes, Engbert, premie 80 gld. aangebracht door Utingeradeel;

Wigles, Eyse, premie 55 gld. aangebracht door Idaarderadeel;d

Willink, Harmen premie 55 gld. aangebracht door Franeker;

Winkel, Jan Willemse, premie 80 gld. aangebracht door Lemsterland;

Wisses, Jelle, premie 40 gld.  aangebracht door Leeuwarden;

Voires (?), Hendrik, premie 40 gld, aangebracht door Leeuwarden;

Wolgemoed, Jacob, premie 80 gld. aangebracht door Oostdongeradeel;

 

Niet voorkomend de grietenijen:

Hennaarderadeel, Kollumerland c.a., en Westdongeradeel;

 

 

 

Tresoar, Leeuwarden